2020. október 23.
//
Gyöngyi névnap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS igazgató (magasabb vezető) beosztás

2020. szeptember 22. 13:54

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt-nek a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2021. január 1-től 2025. december 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 39.

Az intézmény tevékenységi köre: 

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv fő feladata többek között, hogy ellátja az alapító okiratában felsorolt – gazdasági szervezettel nem rendelkező – költségvetési szervek (pénzügyi, számviteli, munkaügyi) gazdálkodási és adminisztrációs, – egyes intézményekben – a takarítási, diákétkeztetési feladatokat.

A Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

 • Pénzügyi, számviteli, munkaügyi, adózási, adminisztrációs feladatok ellátása az óvodák, a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény, a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, „Göllesz Viktor” Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye, az Agóra Veszprém Kulturális Központ, Kabóca Bábszínház, Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és  Kiállítóhely részére, az intézmények és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött Együttműködési Megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján. 
 • A Laczkó Dezső Múzeum és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár intézmények pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása az intézmények és a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet között létrejött együttműködési megállapodás, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján.
 • Diákétkeztetés biztosítása Veszprém város közigazgatási területén lévő állami fenntartású oktatási intézmények esetében. 
 • Az Önkormányzat által szervezett nyári táboroztatási feladatok ellátása.
 • Portaszolgálat, valamint takarítási tevékenység végzése.
 • Főzőkonyha működtetése.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: 

 • Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Az irányító szerv felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
 • Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
 • felelős az intézmény gazdálkodásáért,
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 • ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • iskolai végzettség: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 éves közigazgatásban eltöltött vezetői gyakorlat

- 5 éves pénzügyi és/vagy számviteli szakmai gyakorlat

- regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség.

Illetmény és egyéb juttatások:

A Kjt., valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 21. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, valamint elektronikusan (pdf formátumban) a fazekas.ildiko@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-133; 88/549-136.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. január 1-től tölthető be.

vehir.hu