2018. június 20., szerda
Rafael névnap

Pályázati felhívás a Kabóca Bábszínház igazgatói posztjának betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény igazgatói munkakörének betöltésére

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39-43. §-a alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (8200 Veszprém, Táborállás park 1.) igazgatói munkakörének ellátására.

A munkaviszony tartalma:
Az igazgató feladatát határozott idejű munkaviszonyban látja el, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban Emtv.) 39-43. §-ai, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával. A munkaviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

A vezetői munkakör betöltésének feltételei:
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma vagy oklevél; vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat: valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben; munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő
- egészségügyi alkalmasság
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete

A javadalmazás:
A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, figyelemmel az Emtv. 39/A. §-ában foglaltakra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 5 év határozott időtartamra jön létre, 2018. február 01-től 2023. január 31-ig.

A munkába lépés napja: 2018. február 01.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a bábszínházi társulat és az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, a bábszínházi szakmai tevékenység feltételeit,
- felelős az intézmény pénzügyi egyensúlyáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
- törekszik az államháztartáson kívüli pályázati és támogatói források megszerzésére, növelésére,
- megbízatása idejére szóló perspektivikus művészeti és társulatfejlesztési tervet készít,
- felelős a fenntartói megállapodásban vállaltak teljesüléséért, a kiemelt előadó- művészeti szervezet minősítés működési és szakmai feltételeinek folyamatos biztosításáért,
- gondoskodik az intézmény közönségkapcsolatának erősítéséről, a látogatottság növeléséről,
- megtervezi, kialakítja, fejleszti a bábszínház nemzetközi kapcsolatait,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint a hatóságok előtt.

Az intézmény jogállása: költségvetési szerv, amelynél a gazdasági szervezet feladatait az Áht. 10. § (4a) bekezdés értelmében az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el.

Az intézmény tevékenységi köre:
- báb- és gyermekszínházi előadásokat hoz létre,
- részt vesz Veszprém város gyermek korosztálya igényes nevelésében és szórakoztatásában, Veszprém város nemzetközi és kulturális kapcsolataiban, a hazai és nemzetközi művészeti együttműködésekben,
- színházi, bábszínházi szakmai találkozókat szervez,
- a város amatőr bábmozgalmában tevékenykedők szakmai képzésében segítséget nyújt.

Az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
2017. évi bevételek (ezer Ft-ban):
Intézményi működési költségvetési bevételek:

- működési bevételek: 30.453 e Ft
- működési célú támogatás Áht-on belülről: 7.156 e Ft
- működési célú átvett pénzeszköz: 4.000 e Ft Irányító szervtől kapott támogatás:
- összesen: 66.205 e Ft
- ebből állami támogatás: 45.300 e Ft
- ebből önkormányzati támogatás: 20.905 e Ft
Bevételek összesen: 107.814 e Ft 3
2017. évi kiadások (ezer Ft-ban):
Működési költségvetési kiadások:

- személyi juttatások: 51.656 e Ft
- munkaadót terh. jár.és szoc.hj. adó: 11.401 e Ft
- dologi kiadások: 44.557 e Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások:
- beruházási kiadások: 200 e Ft
Kiadások összesen: 107.814 e Ft

2017. évi 8 órára számított közalkalmazotti álláshelyek száma: 20 fő.

Az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetési módjával, teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással kapcsolatos tartalmi követelmények:
A 2016. január 1-től 2018. december 31-ig hatályos Fenntartói megállapodásban foglaltak szerint a Bábszínház vállalja, hogy az Emtv. rendelkezésének megfelelően folyamatosan biztosítja a „kiemelt” minősítésű besorolás megőrzését. Ennek érdekében a Bábszínház:
- tevékenysége során megfelel a legmagasabb szakmai minőségi követelményeknek, folyamatosan gondoskodik arról, hogy a társulathoz tartozó művészek szakmai fejlődése biztosított legyen, megteremti a társulat fejlődéséhez szükséges műhelymunka feltételeit, művészeti koncepciójában, évadtervében a társulati működéshez, a művészek fejlődéséhez szükséges követelményeket érvényre juttatja;
- évadonként műsorára tűz legalább 2 bemutatót, 1 magyar szerző művét (beleértve a népmese adaptációkat is), valamint 1 kortárs szerző művét;
- műsortervében előnyt élveznek a magyar klasszikus művek, illetve a kortárs magyar irodalom értékei;
- minimum 150 előadást játszik, melyből 50% Veszprémben történik; a másik 50% az ország egyéb településein illetve nemzetközi területen;
- az előadások számából legalább 5 a Kárpát-medencei magyarlakta területen, illetve a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott helyen történik;
- az előadások számának 75%-a saját előadás;
- az előadások számának minimum 90%-a gyermek- és ifjúsági előadás;
- az elért nézőszám megőrzése, lehetséges növelése során elsődlegesnek tekinti a székhelyi előadások számának növelését;
- működteti a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási rendszert;
- a produkciók megrendezésekor törekszik a bábos műfaj kínálta sokszínűség megőrzésére, újszerű bábos előadó-művészeti technikák alkalmazására;
- szakmai kapcsolatot tart fenn külföldi bábművészeti szervezetekkel és intézményekkel, biztosítja jelenlétét a nemzetközi bábművészeti életben, képviseli és népszerűsíti a magyar kultúrát;
- gondoskodik közönségkapcsolatainak folyamatos erősítéséről,
- felkérésre együttműködik az Önkormányzat és intézményei által rendezett kiemelt kulturális nagyrendezvények, fesztiválok lebonyolításában.

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- bérigény megjelölése (havi személyi alapbér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy a kikérésről szóló igazolást)
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
- a szakmai gyakorlatot bizonyító igazolás(ok)
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kér-e vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (www.kormany.hu) történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, „Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére, illetve elektronikusan (pdf) formátumban a cperlaki@gov.veszprem.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Perlaki Claudia csoportvezető 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 2. em. 211. iroda, telefon: 88/549-194, e-mail: cperlaki@gov.veszprem.hu

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázót a benyújtási határidőt követő 30 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a szakmai bizottság ülését követően az első közgyűlésen dönt a munkakör betöltéséről.